PROGRAMUL “EURO 200” – în vederea achiziţionǎrii de calculatoare

A. Precizǎri

Conform  HG 225 din 26 martie 2020, Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.

     Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004 , publicată in Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.

     Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

     Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instițutia de învătământ la care este înscris elevul/studentul.

     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocaţiei de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

     Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare.

B. Legislație:

 • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările şi completăriie ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/52988

 • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare completatǎ de Hotărârea de Guvern 225 din 26 martie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212474

     http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224536

C.

CONȚINUT DOSAR SOLICITANT

(achiziționare calculator/laptop)

 1. Cerere tip 
 2. Certificatul de naştere/CI a elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz ( copie şi original);
 3. Certificatele de naștere și/sau actele de identitate, ale membrilor familiei ( copie şi original)
 4. Adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori (original)
 5. Actele doveditoare, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (martie) – în original
 6. Declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/lună și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 7. Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
 8. Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
 9. Veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile proprietate a familiei – dacă este cazul;
 10.  Ancheta socială efectuatǎ de autoritǎţile locale pentru verificarea veridicitǎţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei.

IMPORTANT 

a)Depunerea cererilor se face pânǎ pe 17 aprilie 2020 prin urmǎtoarele variante:

 pe emailul şcolii la adresa scoala29ploiesti@yahoo.com,

–  orice forma de mesagerie, gen whattsapp,  messenger învǎţǎtor/diriginte

prin poştǎ la adresa: Aleea Godeanu, nr. 4 loc. Ploiesti, judeţul Prahova

b) Cererea şi documentele care dovedesc eligibilitatea, conform calendarului

D.

 CALENDARUL

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020

Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ Până la 6 aprilie
Depunerea cererilor Până la 17 aprilie
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială 22 aprilie-14 mai
Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat 15-22 mai
Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei nominale a beneficiarilor 25 mai
Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor 26 mai
Depunerea contestațiilor 25-29 mai
Rezolvarea contestațiilor 2-9 iunie
Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ 11 iunie
Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin al ministrului 6 iulie
Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și Cercetării și distribuirea către inspectoratele școlare/universități 6-27 iulie
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 27 iulie-14 august
Achiziționarea de calculatoare 27 iulie-12 octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți 28 iulie-15 octombrie
Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 25 iulie-30 octombrie
Decontarea către operatorii economici 30 iulie – 20 noiembrie

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în

vederea achiziţionării unui calculator personal nou:

https://scoala-palade-ploiesti.ro/wp-content/uploads/2020/04/cerere_euro200_2020.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*