Asociatia de parinti

STATUTUL „ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR  ŞCOALA G. E. PALADE PLOIEȘTI”

CIF:

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. ,ASOCIAȚIA PĂRINŢILOR  ŞCOALA G. E. PALADE PLOIEȘTI”, numită în continuare Asociația, se constituie Asociație cu personalitate juridică, de drept privat, neguvernamentală, non-profit și apolitică în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituția României, Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 (modificată prin Ordonanța nr.37/2003) cu privire la asociații și fundatii și cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice și functioneaza pe baza Statutului propriu, pe care și-l adoptă în mod liber.

 

Art.2. Denumirea asociaţiei este ,,ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI ŞCOALA G. E. PALADE PLOIEȘTI” conform Dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 140517 din data de 12. 12. 2014,  eliberată de Ministerul Justiţiei.

 

Art.3. Sediul Asociaţiei este în incinta Școlii Gimnaziale ,,George Emil Palade” Ploiești, str.  Aleea Godeanu, nr.4. Sediul Asociaţiei poate fi schimbat prin hotarârea Consiliului director.

Art.4. Asociaţia se constituie pe durată nelimitată

Art.5. La data constituirii, patrimoniul Asociației este de 975 lei, destinat de membrii fondatori, prin actul de constituire, realizării  obiectivelor ei.

 

Art.6. Asociația a luat ființă prin libera asociere a următoarelor persoane fizice:

 1. Ștefan Ramona – președinte
 2. Ungureanu Mirela – vicepreședinte
 3. Oprea Cristina – secretar
 4. Lungan Georgeta – trezorier
 5. Savu Mihaela Hermina – membru
 6. Dogaru Ioana Adriana – membru
 7. Olteanu Ion – membru
 8. Milea Carmen – membru

Art. 7. Asociația se constituie prin libera adeziune a membrilor săi, la ea putând adera orice federație de părinți din România și se poate asocia cu alte asociații profesionale, culturale sau sportive, naționale și internaționale, care desfășoara activități ce interesează Asociația.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE  ASOCIAȚIEI

Art.8. Scopul ASOCIAŢIEI constă în stimularea activităților curriculare și extracurriculare ale elevilor și profesorilor din școală, reunind elevi din Școala G.E.PALADE Ploiesti cu preocupări în ceea ce privește acțiunile educative (știintifice, cultural artistice, ecologice, moral civice și turistice), sprijinirea școlii (G.E. PALADE Ploiești) în realizarea activităților privind întreţinerea si modernizarea bazei materiale.

 

Art.9.  În vederea realizării scopului său, Asociația își propune următoarele obiective:

-promovarea și sprijinirea activităților curriculare si extracurriculare, școlare și extrașcolare;

-organizarea de manifestări educative (concursuri, dezbateri, cercuri științifice, excursii și drumeții, activități cultural-artistice);

-sprijinirea procesului instructiv-educativ prin organizarea unor cursuri de pregătire, a unor schimburi de experiență cu organizații din țară sau din străinătate;

-promovarea educației ecologice și preocuparea copiilor pentru mediul înconjurător;

-stimularea si sprijinirea activității publicistice a elevilor prin editarea de materiale informative (broșuri, reviste, buletine informative), pentru valorificarea activităților elevilor din școală;

-stimularea activităților de cercetare și creație a elevilor;

-contribuirea la integrarea copiilor cu probleme de dezvoltare și de comportament în societate;

– sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local, naţional şi internaţional;

– sustinerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea unor concursuri locale, naţionale sau internaţionale în domeniile de învăţământ stabilite;

-sprijinirea proiectelor ce urmăresc colaborari cu alte asociații de tineri din țară sau străinătate;

-sprijinirea elevilor cu nevoi sociale;

-premierea elevilor care s-au distins în concursurile școlare precum și a celor cu rezultate de excepție la învățătură;

-sprijinirea în întreținerea şi  modernizarea bazei materiale din şcoală, dotarea acesteia cu material didactic;

– implicarea  în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor;

– identificarea surselor de finanțare;

– sprijinirea oricărei alte activități care vine în completarea procesului de învățământ.

 

Art.10. Asociaţia va desfăşura orice activităţi permise de lege necesare atingerii scopurilor propuse.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art.11.

(1) Asociaţia este persoana juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit), în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut. Membrii asociaţiei sunt: membri fondatori, membri, membri de onoare.

(2) Persoanele care au participat la înfiinţarea Asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrarii sunt membri fondatori.

(3) Pot fi membri ai Asociației:

 • Părinți sau tutori ai elevilor;
 • Profesori sau angajați ai şcolii;
 • Alte persoane care aderă şi recunosc statutul, acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei.

(4) Membrii de onoare pot fi personalităţi din ţară sau străinatate care împărtăşesc scopul şi obiectivele Asociaţiei şi o sprijină în activitatea sa. Calitatea de membru de onoare va fi acordată de Consiliul director prin votul a cel puţin 5 membri.

(5) Drepturile membrilor Asociatiei:

 • de a alege şi de a fi aleşi în Consiliul director;
 • de a participa cu drept de vot la Adunarea generală şi la alegerea organelor de conducere a Asociaţiei;
 • de a-şi exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile Asociaţiei;
 • de a participa la toate programele şi activităţile desfăşurate de Asociaţie;
 • să fie reprezentaţi în Consiliul de administraţie al şcolii.

(6) Membrii Asociaţiei au următoarele obligații :

-să respecte prevederile statutului Asociaţiei și regulamentul intern;

-să respecte hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Asociaţiei;

-să gestioneze fondurile provenite din cotizații sau alte surse și să contribuie la susținerea financiară sau de altă natură;

-să nu întreprindă acțiuni ce vor putea defavoriza Asociația sau prestigiul acesteia;

– să nu aducă daune morale sau materiale Asociației și membrilor ei;

-să notifice orice modificări privind datele personale.

 (7) Calitatea de membru se pierde în următoarele situaţii;

 • la cerere;
 • încălcarea gravă a prevederilor Statutului Asociației;
 • producerea de prejudicii morale sau materiale Asociaţiei;
 • activităţi contrare scopului Asociaţiei;
 • nerespectarea hotărârilor Consiliului director şi ale Adunării generale;
 • neonorarea cotizaţiei stabilite.

(8) Sancțiunile aplicate membrilor pentru încălcarea prevederilor Statutului sau regulamentului intern al Asociației sunt:

-avertisment;

-suspendare;

-excludere.

(9) Aplicarea și revocarea sancțiunilor se hotărăște de către:

-Consiliul director-în cazul avertismentului și al suspendării;

-Adunarea generală- în cazul excluderii.

 

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 12. Patrimoniul inițial al Asociației se completează, în condițiile legii, cu subvenții, donații, bunuri mobile si imobile, finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanțare internă sau din fonduri externe, diferite fonduri de sponsorizare și fonduri obținute din țară și străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice.

Art.13. Veniturile Asociatiei constau sau provin din:
a) contribuţii în bani (lei şi/sau valută), bunuri mobile şi /sau imobile, sau din orice alte mijloace prevăzute de lege, primite de la părinţii elevilor, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate.
b) contribuții la aderarea de noi membri;
c) cotizații membrilor (cuantumul minimal cotizației se va stabili în lei, în prima ședință a Adunării generale), donații, subvenții, subscripții, alte contribuții;
d) finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanțare internă sau din fonduri externe;

 1. e) venituri realizate din activităţi economice directe;
 2. f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
  g) alte venituri ce nu contravin legislaţiei în vigoare sau prevederilor prezentului statut.

 

Art.14. Asociaţia are dreptul să refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii inacceptabile sau care contrazic scopul şi obiectivele asociaţiei. Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de art.9 din prezentul statut.

 

Art.15. Asociația întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art.16. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an în care exerciţiul economico- financiar începe la data constituirii Asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.

Art.17. Gestiunea Asociației este ținută permanent de personal calificat și este supusă controlului periodic al organului de control al Asociației, compus dintr-un cenzor, desemnat de catre membrii cu drept de vot ai Asociației, cu acordul a minim 2/3 din numărul de voturi exprimate, dintre persoane de specialitate autorizate in acest sens de lege.
Asociația poate deschide conturi, în lei sau valută, la bănci din țară sau străinatate, conform legii.
Operațiunile financiare ale Asociației se vor face cu două semnături, a Președintelui și a unui membru al Consiliului director, desemnat de Adunarea generală pentru aceasta.

Art.18. Intrarea sau ieșirea din patrimoniu și orice alte operații privind bunurile sunt aprobate de Consiliul director.

Art.19. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul Asociației în baza contribuțiilor anterioare sau sub alt motiv.

Art.20. Operațiile cu fonduri bănești sunt aprobate de Consiliul director.

Art.21. În caz de dizolvare, patrimoniul Asociației va fi donat unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea generală.

 

Art.22. Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:

(1) cheltuielile pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;

(2) cheltuieli proprii de administrare.

 

CAPITOLUL V.

ORGANIZAREA, CONDUCEREA, CONTROLUL

Art.23. Asociaţia este condusă şi controlată de :

(1) Adunarea generală;

(2) Consiliul director;

Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor, indiferent dacă sunt sau nu fondatori.

 

Art.24. Atribuţiile Adunării generale:

 1. a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;
 3. c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
 4. d) alegerea şi revocarea cenzorului;
 5. e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 6. f) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 7. g) orice alte atribuţii prevăzute prin lege sau statut.

 

Art. 25. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a expertului contabil.

 

Art. 26. Convocarea Adunării generale ( ordinare sau extraordinare ) se face în scris, de către Preşedintele Consiliului director, în publicaţii sau prin afişarea anunţului cu cel putin 15 zile înainte de ţinerea acestora cu indicarea locului de desfăşurare, a orei şi a ordinei de zi.

 

Art. 27. Hotărârile Adunării generale se vor lua cu jumătate plus unu din voturile exprimate, cu excepţia deciziei de dizolvare a Asociaţiei care să întrunească 2/3 din numărul total al membrilor.

 

Art.28. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei este prezidată de Preşedinte, în lipsa lui de Vicepreşedinte sau de unul din membrii fondatori. Secretarul întocmeşte procesul-verbal al şedinţei.

Art. 29 . (1) Hotărârile Adunarii generale se iau cu majoritatea simplă de voturi şi sunt obligatorii pentru toţi asociaţii, chiar dacă unii nu au fost prezenţi la adunare sau, deşi au fost prezenţi, au votat împotrivă.

(2) Hotărârile Adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care au luat parte la Adunarea generală şi au votat împotrivă cerând să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

(3) Cererea de anulare se adresează Judecătoriei din circumscripţia unde Asociaţia îşi are sediul.

Art. 30. Componenţa Consiliului director:

(1) Preşedinte

(2) Vicepreşedinte

(3) Secretar

(4) Trezorier

(3) 3 Membri

Durata mandatului Consiliului director este de 2 ani.

Art. 31. Atribuţiile Consiliului director:

Consiliul director al Asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

 1. a) prezintă Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile anuale financiare, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociatiei;
 2. b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei;
 3. c) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 4. d) modificarea statului Asociaţiei;
 5. e) îşi poate elabora un Regulament intern de funcţionare;
 6. f) îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute în lege sau statut.

Art.32. Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei, pot fi atacate în justitie in condiţiile art. 29.

Art.33. Preşedintele Consiliului director ales de către Adunarea Generală va acţiona în limitele mandatului acordat pentru ducerea la îndeplinirea scopului şi obiectivelor şi are ȋn principal următoarele atribuţii:

 1. a) reprezintă legal Asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice;
 2. b) semnează acte şi documente şi iniţiază acţiuni care angajează Asociaţia faţă de terţe persoane fizice sau juridice cu acordul membrilor Consiliului director;
 3. c) împreună cu Consiliul director este obligat să pună la dispoziţia membrilor Asociaţiei, expertului contabil sau organelor abilitate ale statului , la cererea acestora, toate actele şi documentele Asociaţiei.

Art.34. (1) Întrunirile Consiliului director sunt prezidate de către Preşedinte. Preşedintele sau alt membru al Consiliului sau orice alt membru al Asociaţiei poate semna acte juridice în numele Asociaţiei numai dacă a fost autorizat de către Consiliul director cu majoritate simplă de voturi.

(2) În cazul în care Preşedintele este indisponibil, Vicepreşedintele îşi asumă îndatoririle acestuia pe toată durata cât Preşedintele lipseşte printr-o împuternicire din partea Consiliului director, acordată cu majoritatea simplă de voturi.

CAPITOLUL VI.

CONTROLUL ASOCIATIEI

Art.35. (1) Asociaţia va ţine la sediul său principal registre şi rapoarte corecte şi complete ale conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului director precum şi un registru cuprinzând numele şi adresele membrilor Consiliului director şi al persoanelor care aduc contribuţii în Asociaţie.

(2) Toate dosarele şi registrele Asociaţiei pot fi verificate de către oricare dintre membrii Consiliului director şi la cerere de către orice persoană interesată, prin scrisoare adresata Consiliului director.

Art.36. (1) Anual, evidenţele şi registrele Asociaţiei vor fi întocmite de un expert contabil.

(2) În realizarea competenţei sale, expertul contabil are următoarele obligaţii:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. b) întocmeşte rapoarte şi le prezinta Consiliului director şi în Adunările generale anuale sau extraordinare ale membrilor fondatori.
 3. c) poate participa la şedinţele Consiliului director şi la Adunarile generale ale membrilor fondatori, fără drept de vot.
 4. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director şi Adunarea generală a membrilor fondatori.

CAPITOLUL VII.

DIZOLVAREA  ASOCIAȚIEI

Art.37. (1) Dizolvarea Asociaţia va putea fi hotărâtă de Adunarea generală, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 1. a) de drept;
 2. b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
 3. c) prin hotărârea Adunării generale.

(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 1. a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

(3) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

(4) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor.

(5) în cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(6) aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei.

(7) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (6), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

 1. DISPOZITII FINALE

Art.38. În realizarea scopurilor propuse Asociaţia intră în relaţii cu persoane fizice, persoane juridice, organizaţii, organisme, instituţii, societăţi comerciale sau civile, din ţară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat cu acestea.

 

Art.39. Statutul, în prezenta formă, intră în vigoare de la data înscrierii Asociației în Registrul Asociațiilor. Prezentul statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

Art.40. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a prezentului statut urmează a fi comunicată organelor în drept.

Art.41. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.

 

MEMBRII ASOCIAȚIEI:

 

 1. Ștefan Ramona
 2. Ungureanu Mirela
 3. Oprea Cristina
 4. Lungan Georgeta
 5. Savu Mihaela
 6. Dogaru Ioana Adriana
 7. Olteanu Ion
 8. Milea Carmen